Článok Vitalita 2013

Takmer každý vie, že pohľad na lúku
plnú kvetov, na krásnu kyticu, ba i
jeden kvet má harmonizujúci úči-
nok na dušu človeka. Ale málokto
vie, že existujú esencie, pomocou ktorých
možno túto harmonizujúcu energiu skon-
centrovanú vo fľaštičke vo forme kvapiek
užívať. Pacienti uvádzajú, že vďaka nim sa
cítia ako vyslobodení z pút a prežívajú úpl-
ne nové pocity. Svoje problémy vidia v inom
svetle, objavujú ďalšie možnosti, ich riešenia
a nové životné príležitosti. Veď pravou pod-
statou človeka je všetko pozitívne, usilujeme
sa dosiahnuť pokoj, vyrovnanosť, veselosť.
Všetko negatívne - depresia, úzkosť, hnev
- je preňho neprirodzené. Preto, keď opäť
nadobudneme harmonický stav, nestaneme
sa inými, budeme iba sami sebou.
Pomocou systému tridsiatich ôsmich
Bachových kvetov, ktoré sa využívajú v kve-
tovej terapii, možno zvládnuť všetky základ-
né negatívne emócie. Bachove esencie majú
dať ten správny impulz, silu a duševnú očis-
tu, poskytujú možnosť sebapoznávania a
upevňovania osobnosti. Esencie môžu slúžiť
aj ako prevencia proti ochoreniam organiz-
mu. Fyzické zdravie je totiž zrkadlom nášho
mentálneho a emocionálneho zdravia. Dnes
už dokonca aj štatistiky uvádzajú, že 75 %
ochorení má psychosomatický pôvod.

"Zdravie závisí od toho, či sme
v harmónii s našou dušou.
Disharmónia duše je príčinou
ochorenia tela."


Naše poslanie na Zemi

Vo svojej knihe Osloboď sa sám Dr. Bach rozpracoval svoju životnú filozofiu.
Rozlišuje dušu, osobnosť a telo. Vraví, že v duši je zaznamenané naše božské posla-
nia na tejto zemi. Keď konáme v súlade s ním, sme zdraví a v harmónii, pretože
úloha našej duše je viesť a sprevádzať nás životom. Naša duša hovorí k nám cez náš
vnútorný hlas, cez našu intuíciu. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa naučili počú-
vať tento hlas a mali spojenie so svojou dušou. Dr. Bach ju tiež volá "vyššie JA".
Potrebujeme sa zbaviť negatívnych a zbytočných myšlienok, ktoré prichádzajú
k nám z nášho nižšieho ja alebo od druhých ľudí. Naša osobnosť má pozitívne
a negatívne stránky. Negatívne sú tie, ktoré nie sú v súlade s našou dušou, a teda ani
s naším božským poslaním. Napríklad moja duša túži po pokoji, láske, šťastí, ale
moja osobnosť baží po úcte, sláve, peniazoch. Výsledok iste mnohí poznáte: sme
stresovaní, nešťastní, nemáme pokoj ani radosť zo života. Naša duša a osobnosť sú
v disharmónii. Keď to trvá dlhšie, výsledkom môže byť psychosomatické ochore-
nie, neuróza alebo v konečnom dôsledku fyzické ochorenie.


Kto má záujem o Bachovu kvetovú terapiu, mal by si dať aspoň prvé dávky
predpísať odborníkom. Pri analýze vlastného duševného stavu možno totiž ľahko
prehliadnuť slabé miesta. Dr. Bach opísal tridsaťosem kvetov s presným uvedením
účinkov, čím sa jeho originálny systém stal dostupný mnohým ľuďom. Pripravil trid-
saťosem špeciálnych esencií na liečbu bežných ľudských charakterových slabostí, nie
duševných chorôb.

Kto bol Dr. Edward Bach?

Doktor Edward Bach (1886 - 1936) bol známy anglický homeopat a bakteriológ.
Počas svojej lukratívnej praxe v homeopatickej nemocnici v Londýne dospel k pre-
svedčeniu, že iba liečenie fyzických chorôb nestačí. Telo je zrkadlom, ktoré odráža stav
mysle. Ochorenie je zhmotnením duševného stavu. Liečenie chorôb tela považoval
len za liečenie následkov toho, čo sa v minulosti stalo na vyšších úrovniach. Vo svo-
jej praxi sa teda stotožňuje s názormi a učením Hippokrata a Samuela Hahnemanna -
zakladateľa homeopatie. Zastáva totiž rovnaký názor: Neliečte chorobu, ale chorého.

Dr. Bach sa celý život venoval hľadaniu takých prostriedkov, ktoré by pomohli tr-
piacim prekonať skľučujúce myšlienky. Bol presvedčený, že sa musia vyskytovať medzi
rastlinami, kríkmi a stromami v prírode.
Zanechal svoju lukratívnu prax v Londýne a odišiel do hôr pri Mount Vernone
v grófstve Oxfordshire. Tam rozpracoval novú liečebnú metódu na sedem základ-
ných negatívnych stavov mysle:
  1. strach,

  2. neistota,

  3. osamelosť,

  4. nedostatok záujmu o druhých,

  5. skľúčenosť a beznádej,

  6. prehnaná starostlivosť o druhých,

  7. ľahké podliehanie cudzím
    názorom a vplyvom.

Dr. Bach bol sám vážne chorý. Operovali ho a dali mu tri mesiace života. On však
odchádza do hôr, medituje a objavuje novú liečebnú metódu. Zil ešte ďalších dvad-
sať rokov, napísal niekolko krásnych kníh a vyliečil mnoho ľudí.

Kto, kedy a ako môže užívať Bachove
esencie?

Bachove esencie môžu užívať všetci bez ohľadu na vek, dokonca aj dojčatá a ťarcha-
vé ženy. Nemajú totiž nijaké vedľajšie účinky. Sú dobrým doplnkom homeopatickej
liečby, možno ich užívať aj v kombinácii s alopatickými (klasickými) liekmi alebo
samostatne. Mimoriadne úspešne pôsobia pri liečbe psychosomatických ochorení a
poruchách spánku.

Pri akútnej duševnej záťaži

... ako je návšteva zubára, skúšky, strach z lietadla, nepríjemné správy, úrazy a po-
dobne, pomôže nadobudnúť emocionálnu rovnováhu tzv. záchranný liek - Rescue
Remedy. Liek je namiešaný ešte podľa receptúry Dr. Bacha. Obsahuje zmes piatich
esencií. Nemal by vraj chýbať v nijakej lekárničke. Esenciu možno užívať po kvap-
kách alebo aj zvonka na zle sa hojace rany, popáleniny, ranky a vyrážky, a to rozrie-
denú vo forme obkladov alebo ako masť.
V prípade straty vedomia pomôže nakvapkať trochu esencie na pery.

Bachova terapia pri liečbe zvierat

Len málo ľudí pochybuje o tom, že aj zvieratá majú svoju individuálnu osobnosť
a temperament. Žiadne dve zvieratá nie sú úplne rovnaké, tak ako ani žiadni dvaja
ľudia nie sú rovnakí vo svojom správaní. Vzhľadom na to reagujú aj individuálne na
neobvyklé situácie a stres. Mnoho osobnostných rysov je určených aj geneticky.
Zvieratám sú pripisované dokonca aj ľudské vlastnosti. Napríklad pri výcviku psov
to môže byť nezáujem učiť sa niečo nové.
Pes je bojazlivý alebo nevychádza dobre s ostatnými psami. Zvieratá môžu byť ta-
kisto ustrašené, žiarlivé, hnevlivé, smutné, agresívne, podráždené. V prípade preko-
nanej traumy alebo stresu je veľmi dobrým pomocníkom esencia Rescue Remedy
- krízové kvapky. Pomáha prirodzeným spôsobom navodiť pokoj a rovnováhu,
a to aj v prípade strachu a traumy z cestovania dopravnými prostriedkami, kde do-
káže úplné zázraky. Kvapky sa nakvapkajúdo pitnej vody alebo sa nimi potrie nos
zvieraťa.

Spôsob užívania

Po zistení a namiešaní pre vás presne stanoveného komplexu esencií sa kvapky
užívajú 4-krát denne po štyroch kvapkách. Dávky harmonizujúceho liečivého rozto-
ku možno kvapkať priamo na jazyk alebo užívať s trochou vody. Pred prehltnutím
sa odporúča podržať tekutinu na chvíľu v ústach a pritom si predstavovať, že prijí-
mame pozitívnu energiu. Účinok sa môže prejaviť po niekoľkých dňoch alebo týž-
dňoch pravidelného užívania. Dĺžka užívania je totiž individuálna, lebo každý človek
je iný a každá situácia neopakovateľná.

Pri posilňovaní vnútornej harmónie

Ak našu duševnú harmóniu naruší trauma, stres, krízová situácia, Bachove kvety
námpomôžu nájsťpokoj a odstrániťnásledné negatívne stavy mysle. Predpokladom
je aj určitá dávka sebapoznania a ochota priznať si vlastné slabosti. Kvety pomôžu aj
v prípadoch žiarlivosti, agresivity, kritického pohľadu. V zdanlivo beznádejnej situ-
ácii sa zrazu objaví riešenie a vráti sa chuť do života. Ak sme na životnej križovatke
a nevieme sa rozhodnúť, ktorou cestou ísť, pomôže nám esencia na určenie správnej
životnej dráhy, odstránenie neistoty a nerozhodnosti. Ak sme v poslednom období
zažili nejakú zmenu a nevieme si akosi na ňu zvyknúť, pomôže nám kvet zmeny.

Na podporu detského vývoja

Bachove kvety sú neuveriteľne účinné pri liečbe detí. Možno ich použiť dokonca
aj u dojčiat, ktoré prežili nejakú pôrodnú traumu alebo sú nepokojné, uplakané
a málo spia, ako aj u detí, ktoré sú bojazlivé, nevedia si zvyknúť na kolektív alebo
majú problémy s učením, nesamostatné, utiahnuté, strémované. Esencie uľahčujú
a harmonizujú zdravý vývoj dieťaťa.

Pri chronických ochoreniach

Kto má záujem o Bachovu kvetovú terapiu, mal by si dať aspoň prvé dávkypredpísať odborníkom. Pri analýze vlastného duševného stavu možno totiž ľahkoprehliadnuť slabé miesta. Dr. Bach opísal tridsaťosem kvetov s presným uvedenímúčinkov, čím sa jeho originálny systém stal dostupný mnohým ľuďom. Pripravil trid-saťosem špeciálnych esencií na liečbu bežných ľudských charakterových slabostí, nieduševných chorôb. Dr. Bach sa celý život venoval hľadaniu takých prostriedkov, ktoré by pomohli tr-piacim prekonať skľučujúce myšlienky. Bol presvedčený, že sa musia vyskytovať medzirastlinami, kríkmi a stromami v prírode.Zanechal svoju lukratívnu prax v Londýne a odišiel do hôr pri Mount Vernonev grófstve Oxfordshire. Tam rozpracoval novú liečebnú metódu na sedem základ-ných negatívnych stavov mysle:

Psychický stav pacienta sa pri týchto ochoreniach často mení. Je podráždený,
netrpezlivý, môže cítiť strach a beznádej. Takýto stav mysle neprospieva ozdravo-
vaciemu procesu. Výber správnych esencií zlepší psychický stav, prinavráti optimiz-
mus, chuť do života, a tým potrebnú nádej na vyliečenie. Zlepšenie psychického stavu
bude potom pozitívne vplývať aj na imunitný systém a celkovú rekonvalescenciu.